HISTORIA KOŁA

HISTORIA KOŁA Nr 28 im. Tadeusza KOŚCIUSZKI

     Pomysł utworzenia Koła nr 28 ówczesnego Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych narodził się marcu 1981 r. Wysunął ją gen. bryg. w st. spocz. Tadeusz Jedynak i zachęcił do niej płk rez. Zbigniewa Mroza, płk rez. Michała Mazura i płk rez. Czesława Wujca. Płk Mróz niezwłocznie zasięgnął bliższych informacji o nowo powstałym Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym. W ślad za tym ww. oficerowie złożyli wizytę dowódcy swej byłej jednostki i poinformowali go o zamiarze utworzenia koła ZBŻZ skupiającego byłych żołnierzy jednostki oraz poprosili o wsparcie. Pomysł ten spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem. Dowódca JW 4552 zgodził się objąć patronat nad działalnością przyszłego koła, wydzielił pomieszczenie dla zespołu przygotowawczego i nakazał wyposażyć je w niezbędny sprzęt i materiały biurowe.

     Na pierwszym oficjalnym posiedzeniu zespołu przygotowawczego ustalono, że koło zrzeszać będzie byłych żołnierzy jednostki. Każdy z członków grupy inicjatywnej otrzymał zadanie odnaleźć, co najmniej 2 byłych żołnierzy i przekonać ich do wstąpienia do związku. Każdy kolejny kandydat miał przekonać do Związku kolejnych 2 kandydatów. W międzyczasie płk Mazur założył niezbędną ewidencję, a Jednostka Patronacka wydrukowała deklaracje-ankiety.
14 kwietnia 1981 r. odbyło się zebranie inauguracyjne koła, w którym wzięło udział 34 członków. Wszyscy obecni wypełnili ankiety i w ten sposób stali się członkami Związku. Wybrano pierwszy Zarząd w skład, którego m. in. weszli: prezes koła – gen. bryg. Tadeusz Jedynak, 1. Wiceprezes płk Zbigniew Mróz, 2. wiceprezes płk Michał Mazur, skarbnik – płk Czesław Wujec. Ustalono, że członkowie zarządu pełnić będą codzienne dyżury w przydzielonym pomieszczeniu w godz. 16.00-20.00. W pierwszym okresie działalność koła koncentrowała się na sprawach socjalnych. Później została ona rozszerzona na działalność proobronną i społeczną, w tym udział członków w budowie społeczeństwa obywatelskiego. Zwiększała się liczba członków, na koniec 1981 r. koło liczyło 48 członków, pod koniec 1982 – 54. Tendencja ta utrzymywała się, po kilku latach nasze koło liczyło 175 członków. Przy niewielkich wahaniach stan ten utrzymuje się do dnia dzisiejszego. W 2007 r. doszło do połączenia się Koła Nr 28 z Kołem Nr 46 i przyjęcia imienia Tadeusza Kościuszki. Koło nasze współpracuje także z Kołem Nr 6 Rodzina Wojskowa.
Wśród członków koła było i jest wielu kombatantów różnych formacji i frontów walki. Byli i są wśród nas: uczestnicy wojny domowej w Hiszpanii, ruchu oporu i 29 Zgrupowania Piechoty Polskiej we Francji, żołnierze 1 i 2 Armii Wojska Polskiego, 1 Korpusu Pancernego, Armii Krajowej, Gwardii i Armii Ludowej, żołnierze, którzy przeszli szlak bojowy od Lenino do Berlina, walczyli w Powstaniu Warszawskim oraz z bandami UPA w Bieszczadach, kawalerowie Orderu Virtuti Militari, Legii Honorowej oraz wielu innych odznaczeń bojowych. Obecnie w szeregach Koła znajduje się 19 kombatantów. Corocznie, z okazji Dnia Zwycięstwa, koło organizuje uroczysty obiad na ich cześć.
Członkowie naszego koła wybierani byli na ważne stanowiska w Związku. Należą do nich: płk Jerzy Jackiewicz – były Sekretarz Generalny, płk Jerzy Piotrowicz – przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego, gen. dyw. Bolesław Izydorczyk – Wiceprezes ds. obronnych, płk Kazimierz Kolasa oraz płk Henryk Budzyński– Wiceprezesi ds. społecznych.  Płk Jackiewicz,  płk Piotrowicz wpisani zostali do Księgi Zasłużonych dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego, a płk Kendziorek dl Honorowej Księgi Zasłużonych ZŻWP. Gen. dyw. Bolesław Izydorczyk wpisany został do Honorowej Księgi Zasłużonych Organizacjji Mazowieckiej, płk Henryk Budzyński wpisany do Honorowej Księgi Zasłużonych Organizacji Mazowieckiej oraz ZŻWP.
Wśród naszych członków spotkać można weteranów wielu misji pokojowych na Bliskim, Środkowym i Dalekim Wschodzie, Bałkanach, Azji Środkowej, Namibii, Angoli, Saharze Zachodniej i wielu innych. Wielu z nich jest aktywnymi członkami Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Kilku pełniło ważne funkcje dowódcze w strukturach ONZ. Gen dyw. Roman Misztal był w latach 1991-1993 pierwszym polskim dowódcą sił UNDOF (wzg. Golan), gen. dyw. Bolesław Izydorczyk w roku 1989 był Szefem Międzynarodowego Zespołu Inspektorów i Obserwatorów UNTAG w Namibii, a w 1997 r. został mianowany  szefem obserwatorów (misja UNMOT) w Tadżykistanie. W 1991 r. gen. bryg. Bernard Woźniecki został dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowych Sił w rejonie Zatoki Perskiej. Płk Henryk Gradzik w 1974 r. był dowódcą Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej ONZ na Bliskim Wschodzie.
Na przestrzeni minionych 30 lat nasze koło miało zaszczyt być dobrze kierowane przez kolejne zarządy, na czele których stali: gen. bryg. Tadeusz Jedynak, płk Andrzej Bolewski, płk Stefan Wajdziak, płk Roman Tomaszewski, płk Bogdan Ferenz, płk Henryk Gradzik oraz płk Zdzisław Kendziorek.
Na słowa uznania zasługiwało wsparcie ze strony Jednostki Patronackiej. Nie ograniczało się ona pomocy do logistycznej, lecz obejmowała także prowadzenie prelekcji przez oficerów jednostki, pokazy filmów specjalistycznych, pomoc poligraficzną i wiele innych bezpłatnych świadczeń.
Koło prowadziło i prowadzi bogatą działalność kulturalną. Na uwagę zasługuje wystawa zbiorów fotograficznych mjr Józefa Rybickiego, uczestnika walk nad Bzurą, prezentująca obchody Dnia Wojska Polskiego w Lublinie w 1944 r., wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy oraz działalności duszpasterskiej w Wojsku Polskim w latach 40-tych. Innym ważnym wydarzeniem była wystawa w Jednostce Patronackiej prac malarskich płk Jana Skowrona oraz płk Henryka Paczuskiego. Małżonka jednego z naszych kolegów uświetnia nasze spotkania recitalami pieśni patriotycznych oraz znanych utworów klasyki polskiej i światowej. Płk Ryszard Cieślak popularyzuje historię wykorzystując w tym celu swe zbiory prezentowane na łamach związkowego portalu społecznościowego www.zzwp.pl oraz internetowego wydania „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
Koło ma znaczące osiągnięcia na niwie sportowej. W zawodach sportowo-obronnych na szczeblu województwa mazowieckiego reprezentacja koła zdobyła raz pierwsze, raz drugie miejsce zespołowo w trójboju oraz raz trzecie miejsce w strzelaniu z kaabinka. Poza regularnym odprowadzaniem składek koło dokonuje dodatkowych wpłat na rzecz Zarządu Województwa Mazowieckiego bądź Zarządu Głównego. Zebrało też znaczną kwotę na wsparcie „Głosu Weterana i Rezerwisty”.
Obecnie koło liczy 113 członków. Wśród nich jest 6 generałów i admirałów, 138 oficerów, 6 chorążych oraz 3 panie. Spośród 34 uczestników zebrania założycielskiego w 1981 r. w naszych szeregach pozostali: płk Adam Borski, płk Marian Krzemień, płk Jerzy Kruk, płk Mikołaj Michałowski, płk Zbigniew Mróz oraz mjr Franciszek Nowak. Pozostali odeszli na wieczną służbę. Do szczególnie zasłużonych członków zaliczyć należy: płk. Henryka Gradzika, płk. Bogdana Ferenza, ppłk. Władysława Witkowskiego, płk. Andrzeja Bolewskiego, płk. Dominika Piotrowskiego, płk. Mirosława Dąbrzalskiego, st. chor. sztab. Edwarda Ślusarczyka, płk. Józefa Klewiado i wielu innych.
Posiadamy swój sztandar. Poczet sztandarowy bierze udział w wielu uroczystościach wojskowych oraz odprowadza kolegów na wieczną wartę. W najbliższe lata koło wkracza w dobrej kondycji. Corocznie udaje się nam pozyskać kilku nowych młodszych kolegów. Jesteśmy przekonani, że starczy nam sił i możliwości na następne 30 lat działania.